احمدشاه مسعود

طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت سوم
طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت سوم

طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت اول طالبان چه کسانی هستند؟ قسمت دوم چرا طالبان در این تجربه دوم کار راحتی نخواهد داشت؟ توانایی رقبا برای نشان دادن یک مقابله قوی و متحد مشخص می کند که طالبان چطور کنترل را حفظ می کند و خودش را برای عموم مردم ارائه می کند؛ هم از نظر…