وبینارهای تفکر انتقادی و هوش مصنوعی

وبینار هوش مصنوعی مولد و Prompt Engineering:

در 2 جلسه برگزار می شود. جلسه اول پنجشنبه 27 مهر ساعت 16 تا 18 و جلسه دوم جمعه 28 مهر ساعت 19 تا 21

سر فصل ها:

  • تأثیرات هوش مصنوعی در تمام ابعاد روانی و اجتماعی زندگی
  • تأثیرات بر مشاغل
  • تعریف کاربردی
  • نحوه به کارگیری صحیح از ابزارهای موجود

وبینار تفکر انتقادی (پیش نیاز هوش مصنوعی مولد و prompt engineering):

در 2 جلسه برگزار می شود. جلسه اول پنجشنبه 20 مهر ساعت 16 تا 18 و جلسه دوم جمعه 21 مهر ساعت 19 تا 21

سر فصل ها:

  • تعاریف کلی
  • تاریخچه
  • نحوه به کارگیری صحیح تفکر انتقادی در کار، تحصیل و زندگی
  • نحوه تمرین و عادت به تفکر انتقادی

خرید همزمان هر دو وبینار تخفیف ویژه دارد، در انتخاب بلیت دقت فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید