وسایل مورد نیاز آموزشی

لیست موارد و وسایل مورد نیاز برای دوره آموزشی خدمت سربازی
لیست موارد و وسایل مورد نیاز برای دوره آموزشی خدمت سربازی

من 2 ماه آموزشی خودم را در مرکز آموزشی 01 شهدای وظیفه نزاجا در تهران بودم. اعزامی 1 تیر، 2 ماه از بدترین ماه های سال برای اعزام. آفتاب سوزان و روزهای طولانی که تمام نمی شوند. تصمیم گرفتم وسایلی که شما را از هر مشکلی در سربازی بی نیاز می کند را لیست کنم که شما راحت تر باشید.