لیبرال دموکراسی

لیبرال دموکراسی ارزش جنگیدن را دارد
لیبرال دموکراسی ارزش جنگیدن را دارد

در جهان واقعی، نبرد برای دفاع از لیبرال دموکراسی گاهی یک نبرد واقعی است؛ یک نبرد نظامی و نه تنها یک نبرد ایدئولوژیک. نمی توان همیشه با زبان، استدلال، کنفرانس یا دیپلماسی جنگید یا از سازمان های حقوق بشری، اعلامیه های سازمان ملل و بیانیه های شدیداللحن ابراز نگرانی اتحادیه اروپا کمک گرفت.