شورای شهر

آیا کسی که قرار است نماینده شورای شهر شود الزاما باید مهندس عمران، معماری یا شهر سازی باشد؟
آیا کسی که قرار است نماینده شورای شهر شود الزاما باید مهندس عمران، معماری یا شهر سازی باشد؟

جواب مسلما خیر است: چیزی که من متوجه نمیشوم تأکید عمده صحبت های مردم در شبکه های اجتماعی بر تخصص سطح فنی هست تا مدیریت. مدیریت سه سطح دارد: 1- سطح بالا یا عالی یا کانسپچوال 2- سطح میانی 3- سطح پایین یا تکنیکال مروری به کابینه وزرای کشورهای توسعه یافته یا نماینده هایشان داشته…